• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر آذرکیش

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - جزوه راهسازی - دکتر آذرکیش

  دانلود جزوه آموزشی - جزوه راهسازی - دکتر آذرکیش تعریف راه ، طبقه بندی راه ها ، مطالعات مسیر ، عوامل تعیین کننده ی مسیر راه ، مراحل مختلف تعیین مسیر راه ، تعیین محور راه بر روی نقشه های خطوط تراز ، نقشه های راه پروفیل طولی راه ، پروفیل های عرضی راه ، محاسبات حجم عملیات خاکی و منحنی بروکنر ، روش...
بالا