• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- آقای میثم برزگر

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس تحلیل سازه - آقای میثم برزگر

  دانلود جزوه آموزشی - درس تحلیل سازه - آقای میثم برزگر تئوری کاستیلیانو : تیر ها و قاب ها ، خرپا ، تغییر مکان ، شیب ، روش انرژی : تئوری کاستیگلیانو ؛ اصل کار مجازی ؛ اصل کار و انرژی ، برش- انرژی کرنشی ، پیچش - انرژی کرنشی ، نیروی محوری - انرژی کرنشی ، کار خارجی - لنگر ، کار خارجی و انرژی کرنشی ،...
بالا