• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

آبرسانی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه شهرسازی - کانال های آبرسانی

  دانلود جزوه شهرسازی - کانال های آبرسانی جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به بخش علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور می باشد و به طور کامل در اینزمینه توضیح می دهد . شبکه ی کانال و طرح آبیاری ، وظیفه و عملکرد ، طرح آبیاری ، مفهوم دبی ، دبی و نیاز آبی ، کنترل دبی ، برآورد دبی ، سرعت متوسط...
بالا