• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

etabs -02

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مدلسازی در نرم افزار ETABS -02

  دانلود جزوه آموزشی - مدلسازی در نرم افزار ETABS -02 ایجاد مدل جدید ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقاطع ، مقطع ستون مستطلی بتنی ، مقطع تیر بتنی ، مقطع متغیر ، انواع سقف ها ، سیستم های بار جانبی ، ( ترکیب دو سیستم در دو جهت و انتخاب سیستم مناسب ، مدل سازی ، تعریف بار مرده و زنده ، کاهش بار های...
بالا