• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مقاوم

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله ضوابط تیر های هندسی ؛ آرمتور گذاری عرضی در دیوار ها ، محدودیت هندسی ، دیوار های برشی همبسته و تیر های همبند ، ضوابط طراحی برای برش ، آرماتور گذاری عرضی ویژه ، ضوابط آیین نامه برای دیوار های با شکل پذری زیاد ، اجزای مرزی در دیوار...
بالا