• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

متره

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود جزوه آموزشی - تدریس متره و برآورد ساختمانی

  دانلود جزوه آموزشی - تدریس متره و برآورد ساختمانی شاخص دوره مبنا ؛ تعدیل ؛ تسویه حساب ؛ صورت حساب نهایی ، تحویل قطعی ، دوره تضمین ، صورت وضعیت قطعی ، تاریخ تحویل موقت ، هیات تحویل موقت ، صورت وضعیت موقت ، پیش پرداخت ، تضمین حسن انجام کار ، دستور کار و صورت وضعیت مجلس ، صورت وضعیت نویسی ، شرایط...
بالا