• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نواع تراکم

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی -بررسی انواع تراکم

  دانلود مقاله شهرسازی -بررسی انواع تراکم ضریب سطح اشغال ، طبقات ساختمانی ، ضریب سطح زیربنا(تراکم ساختمانی) ، تراکم تعداد واحد مسکونی در سطح ، شدت کاربری زمین ، ساخت و ساز و تراکم جمعیتی ، اهداف برنامه ریزانه تراکم جمعیتی ، شاخص تعداد واحد مسکونی مجاز ، کل مساحت قطعه تفکیکی ، تأثیر تراکم...
بالا