• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کرنش

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - آموزش تنش و کرنش

  دانلود جزوه آموزشی - آموزش تنش و کرنش تنش و کرنش و ارتباط بین آنها ؛ عوامل موثر بر روی تنش( نقطه ی مورد بررسی ، صفحه ی عبور کننده از آن ) ، تجزیه ی بردار تنش ، تجزیه ی تنش در صفحات مختصات کارتزین ، حالت تنش دو بعدی در یک نقطه ، تنش های اصلی ، تنش های برشی بیشینه ، مسیر ایزوکرماتیک ، معادلات...
بالا